GAMESA – Modal analysis

Poland
PROGRAMME

CLIENT

GAMESA

FINAL CLIENT

GAMESA

Modal analysis on wind turbine tower.